Generalforsamling 2015

Så er der eftermiddagskaffe
Så er der eftermiddagskaffe

Referat fra ordinær generalforsamling og hønsedag i Brande 27. 9. 2015  

Efter formiddagskaffen bød formanden velkommen til hønsedag og generalforsamling, til de 16 fremmødte medlemmer. En pæn deltagelse lidt over middel.

Som første punkt på dagsordenen blev Jens P. Petersen valgt som dirigent, og Jørgen Felthaus og Jens Peter valgtes til stemmetællere.

2)      Formandens beretning: Han omtalte bl.a. landsudstillingen, med den gode deltagelse fra vore medlemmer, og ikke mindst den gode kvalitet, der var at finde blandt topdyrene. Hele 2 championater og 3 dyr på 97 p., der er vidst ikke sket før. Også en del store dyr på 96 p. det lover godt.                                                                                          Vores Vores medlemstal er gået en smule tilbage, siden sidst. Fra 82 til 80, heraf er vi 5 ungdomsmedlem-mer, her ved regnskabsårets slutning. Så det kunne have været meget værre.                                     Årets sommertræf på Fyn hos Jytte og Henning var fint besøgt, med 20 deltagere, En meget veltilrettelagt dag, med fin forplejning, helt igennem. Tak for det.

Klubbens hjemmeside, er stadig godt besøgt. Med 94.000 ”klik” i løbet af året, og hele 414.000 siden starten i okt. 09., overgår det vores forventninger, da vi startede den op. Ikke alle ”kikkerne” er selvsagt lige interesserede, men nu ved de den/vi er der, og så vender de måske tilbage når/hvis de får mere lyst til hønseriet.

Vores klubblad Treklang er efterhånden blevet en stor post i årets regnskab, alene trykningen har i år kostet os næsten 3200 kr. dertil kommer den stigende portoudgift. Så vi må se os om efter et billigere trykkeri. Postvæsenet får vi jo nok ikke til at gå billigere, tværtimod.

Med hensyn til indholdet i bladet, vil vi meget gerne have nogle indlæg fra jer medlemmer, - det er bestemt ingen krav, at det skal være lange og fint skrevne stykker. Vi er gerne behjælpelige med evt. renskrivning, o.s.v.. Så kom ud med hvad du har på hjerte, alt er velkommen.

Det bliver spændende at se årets udstillinger, ikke mindst L U, der i år er forlænget med en dag. Det vil give nogle udfordringer, men forhåbentlig også nogle fordele. Vi håber på mindst lige så god deltagelse som tidligere.

Til sidst takkede han den øvrige bestyrelse og vore sponsorer, og ikke mindst vore medlemmer, for godt samarbejde i årets løb.

Beretningen blev godkendt, uden de store debatter.

3.    Det reviderede regnskab udviste et forholdsvis stort underskud på lidt over 2000 kr. Det skyldes stigninger på en hel del udgifts poster, hvilket vi må tage lidt ekstra hånd om i kommende år. Indtægten fra medlemskontingent er næsten uændret.

Det blev vedtaget at, prisen for at være medlem af klubben forbliver uændret i det kommende medlemsår, 50 kr. for junior og 150 kr. for senior medlemmer.

Det blev også bestemt, at vi vil/skal bruge nogle af vore klubtrøjer og kasketter som en del af præmierne på LU, de næste år, for at ”holde” pengene i kassen.

Regnskabet blev godkendt.

4.      Der var ingen indkomne forslag.

5.    Indstilling af dommere til L U 2016: Der var genvalg til Lejf Jensen, til de store NH og Holger B. Thomsen, til dværg NH. Som evt. 3. dommer, eller suppleant, blev Mads Kynde Jensen valgt.

6.      Arbejdsplan for kommende år: Sommertræf bliver søndag 12. juni 2016, hvor vi besøger vore 2 dommere i ”det lyse” Vestjylland, Lejf og Mads, og sikkert endnu et kønt sted, der måske ikke har noget med fjer at gøre.

Hønsedag og generalforsamling: søndag 25.9. 2016 i Brande.

Indsættere af dyr til LU 15.: Jens Peter P. og Günther P.

7. Valg af bestyrelse m.v., på valg efter tur:  Günther Petersen, Nordborg, der ikke ønskede genvalg, blev afløst af Lars Henning Christensen, Ullerslev. Der var genvalg til Jørgen Riis Hansen, Ikast.

Finn B. Andersen og Bjarne Frandsen genvalgtes til suppleanter.

Der var ligeledes genvalg til Jens P. Petersen og Finn B. Andersen, til  bilags kontrollanter , og til suppleanten Jørgen Felthaus.

8. Under eventuelt, blev det foreslået at klubben skulle være med på Facebook, for at skabe mere interesse for klubben og vores race. Kim Thorsing, tilbød at være ”tovholder” for en sådan side. Bestyrelsen vil drøfte det på næste bestyrelsesmøde.

Herefter afsluttedes generalforsamlingen.

Refr. Günther/Jørgen

Nyeste kommentarer

02.08 | 06:42

Det kan jeg gøre for dig. vh Mads Kynde

01.08 | 19:11

Kan ikke finde ud af at slette en købs annonce

22.05 | 16:08

Hej, Jeg søger 2 hønekyllinger, el unge høner i brun el hvid i st...

29.04 | 18:25

Jeg vil gerne købe nogle rugeæg af brune dværg. Bor på Djursland