Dansk New Hampshire Klub ............. En levende specialklub

DANSK NEW HAMPSHIRE KLUB

En levende specialklub

special klub

, under

, og har til formål at højne racens standard, samt at udbrede kendskabet til denne dejlige og nyttige race, gennem råd og vejledning til medlemmerne, samt ved arrangementer i løbet af året at samle medlemmerne til hyggeligt og fagligt samvær omkring vores fælles hobby, nemlig opdræt og fremavl af New Hampshire i såvel dværg- som stor race.

Er en anerkendt 

Enhver kan optages som medlem af klubben. For at blive "AKTIV" medlem, skal man dog være gyldigt medlem af   Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl. 

"PASSIVE" medlemmer har de samme rettigheder, bortset fra at de ikke har stemmeret ved klubbens generalforsamling og kan ikke vælges til bestyrelse m. v. .  -  og de ikke kan få del i klubbens præmier på LU.  

Har du fået lyst til at blive medlem af klubben, eller blot at vide mere, er du altid meget velkommen.

Optagelse af nye medlemmer sker ved bestyrelsen.

Medlemskab for året 2021 koster kun:

Senior 150 kr.

Junior u. 18 år 50 kr.

Udenlandske medlemmer pålægges et gebyr på 25 kr., hvis ikke kontingentet betales kontant.

Kontingentet kan betales via mobilpay til vores kasserer Mads Kynde 40973322, venligt oplys dit medlemsnummer

  Klubbens vedtægter


A  
   Specialklubbens formål

§ 1.    Specialklubbens formål er at samle alle opdrættere af New Hampshire og arbejde for yderligere udvikling af New Hampshire, samt udveksle erfaringer specialklubbens medlemmer imellem.

          Desuden at øge interessen for, samt udbrede kendskabet til New Hampshire racen.

§ 2.    Specialklubbens navn: Dansk New Hampshire Klub, som omfatter racen New Hampshire i varieteterne store- og dværghøns i farverne rødbrune og hvide.

         Specialklubbens adresse er formandens adresse.

B.      Specialklubbens medlemmer

§ 3.    Enhver kan optages som medlem.

i specialklubben skal samtidig være gyldigt medlem i

Aktive medlemmer

.

Passive medlemmer kan optages, men er ikke valgbare og har ikke stemmeret i klubanliggender.

Indmeldelse modtages af alle i bestyrelsen.

Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen, og må være betalt til kassereren senest 1 mdr. efter opkrævning for at have gyldighed.

Dog skal nye medlemmers kontingent skal være betalt senest 01.11. i indmeldelsesåret, for at have ret til at deltage i klubbens præmierække ved landsudstillingen det pågældende år.

         Medlemsåret følger kalenderåret.

Udelukkelse af et medlem kan kun ske ved bestyrelsens enstemmige beslutning, dog kan vedkommende indanke sagen for specialklubbens næste ordinære generalforsamling for

endelig afgørelse.

C.      Specialklub bestyrelsen

§ 4.    Specialklubben ledes af en bestyrelse, der består af 3 aktive medlemmer.

         Valgene gælder for 2 år ad gangen således at, henholdsvis 2 det ene år og 1 det andet år, af bestyrelsen afgår skiftevis hvert år og efter tur. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

         Der vælges endvidere hvert år 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

         Samt v alg af repræsentant til repræsentantskabsmøde. Indstilling af medlemmer til udvalg i D.F.f.R. (ulige år)

§ 5.    Formanden sammen kalder til møde i specialklub bestyrelsen ved skriftlig henvendelse og med mindst 8 dages varsel.

         Der afholdes møde så ofte det findes fornødent, eller når over halvdelen af bestyrelsen skriftlig fremsender ønske derom.

         Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsen er mødt.

         Formanden leder forhandlingerne og varetager specialklubbens almindelige interesser.

         I formandens fravær træder næstformanden i funktion som formand.

§ 6.    Sekretæren fører forhandlingsprotokol over beslutninger på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

         Specialklubbens kasserer fører regnskabet og aflægger årsregnskabet på den ordinære generalforsamling.

         Regnskabet afsluttes og revideres inden generalforsamlingen.

         Antegninger fra revisorerne skal omgående meddeles formanden, der derefter snarest skal forelægge dette for den øvrige bestyrelse.

         Regnskabsåret går fra 01.09. til 31.08.

D        Generalforsamling

§ 7.     Specialklubbens ordinære generalforsamling afholdes i forbindelse med klubbens hønsedag. Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dages varsel i medlemsbladet Racefjerkræ eller ved skriftlig henvendelse til alle medlemmer.

Dagsordenen for klubbens ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1.      Valg af dirigent og stemmetællere

2.      Formandens beretning

3.      A.  Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

B.     Fastsættelse af kontingent

4.      Indkomne forslag (forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være  fremsendt senest 8 dage før til formanden).

5.      Arbejdsplan for det kommende år, herunder valg af dommere til næste års L. U.

6.      A. Valg til bestyrelse

B. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

7.      Eventuelt

Generalforsamlingen kan, når den er lovlig indvarslet, træffe beslutninger i alle klubbens forhold.

Ændring af klubbens vedtægter kan kun finde sted på en ordinær generalforsamling og da kun med 2/3 stemmers flertal.

Formanden kan indvarsle til ekstraordinær generalforsamling, og er pligtig dertil, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne anmoder derom, skriftligt med angivelse af

dagsorden.

Anmodningen afleveres til formanden.

Generalforsamlingen skal afholdes inden 1 mdr. efter at anmodningen er fremsat.

Kun aktive medlemmer er valgbare og har stemmeret jfr. § 3. (Ungdomsmedlemmer undtaget).

Afstemning på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning eller skriftligt, når mindst 1 af de mødte stemmeberettigede ønsker det.

§ 8.    Medlemmer af D.F.f.R´s hovedbestyrelse har ret til at overvære specialklubbens møder og generalforsamlinger og kan deltage i disse forhandlinger, dog uden stemmeret.

§ 9.    Tegningsregler og hæftelse.

1)      Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

2)      Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen

§ 10.    Eventuelle yderligere tilføjelser og ønsker kan gøres til lovene, der hvor det skønnes nødvendigt.

         For eksisterende specialklubber skal lovændringer og fravigelser meddeles D.F.f.R. senest 14 dage efter vedtagelse på generalforsamlingen.

§ 11.  Der uddeles hvert år et antal præmier, der fordeles blandt klubbens medlemmer, der udstiller på årets D.F.f.R. Landsudstilling.

         For uddeling af præmier, evt. vandrepokaler m.v. udfærdiges et sæt præmieregler. Reglerne, også de ajourførte, skal være indsat i klubbens protokol og være tilgængelig for alle medlemmerne.

§ 12.  Specialklubbens opløsning kan kun finde sted på en særlig, i den anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling og når det skriftligt er meddelt medlemmerne dagsordenen

         for den ekstraordinære generalforsamling.

         Mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer skal stemme for opløsning af klubben.

         Specialklubbens midler deponeres ved D.F.f.R. for evt. senere at komme en genopstartet specialklub for New Hampshire til nytte.

          Således revideret og vedtaget på Dansk New Hampshire Klub´s       
          generalforsamling 28.09.2014

Detlov Moreleón 09.10.2017 13:31

Jeg søger 3-4 rødbrune dværghøns til nyt hønsehold i Køge.
Venlig hilsen - Detlov

vicki bruun poulsen 12.11.2012 07:06

Hej .Jeg mangler en GOD hane.Er der én der kan undvære sådan en fyr ? :)

Jørgen Riis Hansen 12.11.2012 08:34

Hej Vicki
Ring til mig, gerne i aften, så kan vi måske finde en til dig.
vh. Jørgen Riis Hansen tlf. 8686 1527

Nyeste kommentarer

02.08 | 06:42

Det kan jeg gøre for dig. vh Mads Kynde

01.08 | 19:11

Kan ikke finde ud af at slette en købs annonce

22.05 | 16:08

Hej, Jeg søger 2 hønekyllinger, el unge høner i brun el hvid i st...

29.04 | 18:25

Jeg vil gerne købe nogle rugeæg af brune dværg. Bor på Djursland